Praksa

Kancelarija je specijalizovana za pravno savetovanje i zastupanje Klijenata u sledećim oblastima:
01

Poslovno pravo

Naša advokatska kancelarija pruža pravno savetovanje iz oblasti poslovnog prava, što se posebno odnosi na:
Korporativno upravljanje i regulisanje odnosa na relaciji vlasnika (akcionara) i menadžmenta kompanije
Postupke povećanja odnosno smanjenja kapitala i pretvaranje potraživanja u kapital
Pravnu analizu poslovanja kompanija (legal due diligence)
Regulaciju u oblasti tržišta kapitala i promet hartijama od vrednosti
Izradu svih vrsta kompanijiskih akata, ugovora i dokumentacije
Prinudni otkup akcija i prava manjinskih akcionara
Statusne promene (spajanja i pripajanja kompanija) i promene pravne forme kompanija;
Regulaciju u oblasti (alternativnih) investicionih fondova
M&A preuzimanja i Joint Venture aranžmani
Preuzimanje korporativnih i finansijskih portfolija
Poslovanje i tranziciju unutar porodičnih biznisa
Postupke stečaja i likvidacije kompanija
Prenose vlasništva nad poslovanjem i prenose udela
Izradu radno-pravnih akata, menadžment ugovora i savetovanje u svim HR pitanjima menadžmenta i zaposlenih
Savetovanje u svim vrstama poslovnih investicija
Zaštitu podataka o ličnosti i usklađivanje sa GDPR
Korporativno upravljanje i regulisanje odnosa na relaciji vlasnika (akcionara) i menadžmenta kompanije;
Pravnu analizu poslovanja kompanija (legal due diligence)
Izradu svih vrsta kompanijiskih akata, ugovora i dokumentacije
Statusne promene (spajanja i pripajanja kompanija) i promene pravne forme kompanija;
M&A preuzimanja i Joint Venture aranžmani
Poslovanje i tranziciju unutar porodičnih biznisa
Prenose vlasništva nad poslovanjem i prenose udela
Savetovanje u svim vrstama poslovnih investicija
Postupke povećanja odnosno smanjenja kapitala i pretvaranje potraživanja u kapital
Regulaciju u oblasti tržišta kapitala i promet hartijama od vrednosti
Prinudni otkup akcija i prava manjinskih akcionara
Regulaciju u oblasti (alternativnih) investicionih fondova
Prezimanje korporativnih i finansijskih portfolia
Postupke stečaja i likvidacije kompanija
Izradu radno-pravnih akata, menadžment ugovora i savetovanje u svim HR pitanjima menadžmenta i zaposlenih
Zaštitu podataka o ličnosti i usklađivanje sa GDPR.
02

Pravo intelektualne svojine, Digitalna imovina i IT

Naša advokatska kancelarija zastupa klijente u svim pravnim poslovima i postupcima zaštite prava intelektualne svojine i tzv. nematerijalne imovine a posebno:
Postupcima deponovanja autorskogdela, te postupcima zaštite žigova, patenata, modela, dizajna i domenskih imena
Ugovorima o prenosu prava intelektualne svojine i nematerijalne imovine
Ugovorima o licenci, ugovorima o franšizingu i ugovorima o zaštiti poslovne tajne i poverljivosti
Savetovanju u vezi sa pravnim tretmanom zaštite intelektualne svojine i nematerijalne imovine, te pripremi IP Asset Due Diligence analiza
Parnicama i drugim postupcima za povredu prava intelektualne svojine i poslovne tajne
U oblasti prava Digitalne imovine i IT, naša advokatska kancelarija pruža advokatsku podršku:
Savetovanje u poslovanju IT i inovativnih kompanija
Savetovanje u oblasti zaštite i bezbednosti podataka, te primeni regulativa i standarda, kao i usklađivanju sa propisima u oblasti IT
Priprema i revidiranje IT ugovora
Priprema i revidiranje ugovora o licenciranju softvera
Priprema i revidiranje ugovora o razvoju softvera
Priprema i revidiranje ugovora o razvoju aplikacija
Priprema i revidiranje ugovora o kupovini IT opreme
Priprema i revidiranje SaaS/ PaaS / IaaS ugovora
Priprema i revidiranje ugovora o posredovanju u IT
Priprema i revidiranje ugovora o prenosu IT infrastrukure
Priprema i revidiranje ugovora oistraživanju i razvoju
Priprema i revidiranje ugovora otransferu inovacija
Priprema i revidiranje ugovora o prenosu računarskog programa
Priprema i revidiranje ugovora o razvoju i izdavanju video igara
Priprema i revidiranje ugovora o distribuciji video igara
Posebno – naša advokatska kancelarija pokriva sve pravne aspekte tzv. blockchain tehnologije, kriptovaluta i drugih oblika digitalne imovine, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
Pružanje pravne podrške u vezi sa ICO
Izradu pravnih mišljenja o usklađenosti kriptovaluta, digitalnih tokena i druge digitalne imovine sa propisima
Pružanje pravnih saveta u vezi sa prometom kriptovaluta
Pravno savetovanje prilikom otvaranja menjačnica kriptovaluta i sličnih entiteta
Pravno savetovanje u vezi sa propisima o sprečavanju pranja novca, kao i poresko savetovanje o transakcijama u vezi sa digitalnom imovinom i drugim povezanim pitanjima
03

Rešavanje sporova

Naša advokatska kancelarija zastupa Klijente u svim postupcima rešavanja sporova, što posebno podrazumeva:
Učestvovanje u svim vrstama pregovora i postupcima mirnog rešenja spora odnosno medijacije
Zastupanje u parničnim postupcima proizašlim iz stečaja
Naplatu potraživanja i restrukturiranje dugovanja
Zastupanje na sednicama kompanijskih organa, odbora direktora i odbora poverilaca
Zastupanje u parničnim postupcima (naplate potraživanja,utvrđivanje ništavosti i poništaj pravnih poslova i izjava, raskid ugovora)
Rešavanje blokada u odlučivanju unutar kompanija
Zastupanje u izvršnim postupcima naplate potraživanja i izvršavanje nenovčanih potraživanja
Prinudno izvršenje ugovornih obaveza
Zastupanje u postupcima po predlogu za određivanje prethodne i / ili privremene mere
Realizaciju sredstava obezbeđenja potraživanja
Zastupanje u arbitražnim postupcima
Zastupanje u postupcima naknade štete i sticanja bez osnova
Zastupanje u postupcima stečaja i reorganizacije sa unapred pripremljenim planovima reorganizacije i / ili planovima reorganizacije u toku stečajnog postupka
Zastupanje u upravnim postupcima i upravnim sporovima, pred svim državnim organima i organizacijama
Učestvovanje u svim vrstama pregovora i postupcima mirnog rešenja spora odnosno medijacije
Naplatu potraživanja i restrukturiranje dugovanja
Zastupanje u parničnim postupcima (naplate potraživanja,utvrđivanje ništavosti i poništaj pravnih poslova i izjava, raskid ugovora)
Zastupanje u izvršnim postupcima naplate potraživanja i izvršenjane novčanih potraživanja
Zastupanje u postupcima po predlogu za određivanje prethodne i/ili privremene mere
Zastupanje u arbitražnim postupcima
Zastupanje u postupcima stečaja i reorganzacije sa unapred pripremljenim planovima reorganizacije i/ili planovima reorganizacije u toku stečajnog postupka
Zastupanje u parničnim postupcima proizašlim iz stečaja
Zastupanje na sednicama kompanijskih organa, odbora direktora i odbora poverilaca
Rešavanje blokada u odlučivanju unutar kompanija
Prinudno izvršenje ugovornih obaveza
Realizaciju sredstava obezbeđenja potraživanja
Zastupanje u postupcima naknade štete i sticanja bez osnova
Zastupanje u upravnim postupcima i upravnim sporovima, pred svim državnim organima i organizacijama
04

Restrukturiranja
i Reorganizacije

Naša advokatska kancelarija zastupa klijente u svim postupcima restrukturiranja i reorganizacije, što posebno podrazumeva:
Savetovanje u pripremi svih vrsta reprograma dugovanja
Izradu Due diligence izveštaja o neoperativnim plasmanima
Savetovanje u postupcima sporazumnog finansijskog restrukturiranja
Pravnu pomoć u strukturiranju i implementaciji složenih projekata restrukturiranja dugovanja u vezi sa stečajnim postupcima i planovima reorganizacije
Savetovanje u svim tipovima poslovnih reorganizacija(transformacije, grupe društava, holding društva, koncern i Joint Venture strukture)
Savetovanje  klijenata i učešće u pregovorima akvizicije neoperativnih plasmana kroz prenos potraživanja ili drugim metodima
Savetovanje klijenata u pripremi unapred pripremljenih planova reorganizacije i refinansiranja
Savetovanje  klijenata u vezi sa pribavljanjem sredstava obezbeđenja za potraživanja
Savetovanje  klijenata u pripremi planova reorganizacije u toku stečajnog postupka
Savetovanje  klijenata u vezi sa prenosom kompanijskih i finansijskih portfolia putem ustupanja potraživanja, ustupanja ugovora,preuzimanja duga i sličnih pravnih poslova
Savetovanje  poverilaca u pripremi strategije odbrane od štetnih planova reorganizacije
Savetovanje u pripremi svih vrsta reprograma dugovanja
Savetovanje u postupcima sporazumnog finansijskog restrukturiranja
Savetovanje u svim tipovima poslovnih reorganizacija(transformacije, grupe društava, holding društva, koncern i Joint Venture strukture)
Savetovanje klijenata u pripremi unapred pripremljenih planova reorganizacije i refinansiranja
Savetovanje  klijenata u pripremi planova reorganizacije u toku stečajnog postupka
Savetovanje  poverilaca u pripremi strategije odbrane od štetnih planova reorganizacije
Izradu Due diligence izveštaja o neoperativnim plasmanima
Pravnu pomoć u strukturiranju i implementaciji složenih projekata restrukturiranja dugovanja u vezi sa stečajnim postupcima i planovima reorganizacije
Savetovanje  klijenata i učešće u pregovorima akvizicije neoperativnih plasmana kroz prenos potraživanja ili drugim metodima
Savetovanje  klijenata u vezi sa pribavljanjem sredstava obezbeđenja za potraživanja
Savetovanje  klijenata u vezi sa prenosom kompanijskih i finansijskih portfolia putem ustupanja potraživanja, ustupanja ugovora,preuzimanja duga i sličnih pravnih poslova
05

Pravo u oblasti Finansija i Poresko pravo

Naša advokatska kancelarija pruža advokatsku podršku iz oblasti finansija i Poreskog prava, koja se posebno odnosi na:
Savetovanje u vezi sa svim vrstama transfera i plaćanja prema propisma koji regulišu devizno i finansijsko poslovanje
Pripremu i revidiranje svih vrsta ugovora, odluka i dokumentacije uvezi sa plaćanjima i prenosom svih vrsta finansijskih portfolia
Pravno savetovanje u svim vrstama finansijskih investicija i kreditnog zaduživanja
Pravno savetovanje u vezi sa procenom finansijskih rizika, izradom poslovnih planova i tzv. SWOT analiza
Pravno savetovanje u oblasti prometa hartijama od vrednosti i svih vrsta finansijskih derivata
Preuzimanje svih tipova korporativnih i finansijskih portfolia
Pravno savetovanje kroz poresko planiranje u svim vrstama lokalnih i prekograničnih transakcija
Pravno savetovanje prilikom procene poreskih rizika
Poresko-pravno savetovanje u vezi sa poslovanjem pravnih i fizičkih lica
Pravno savetovanje radi smanjenja poreskih troškova u skladu sa propisima
Zastupanje pred Poreskom upravom i drugim državnim organima u toku poreskih kontrola, kao i u svim fazama upravnih, istražnih i sudskih postupaka s tim u vezi
Savetovanje u vezi sa svim vrstama transfera i plaćanja prema propisma koji regulišu devizno i finansijsko poslovanje
Pripremu i revidiranje svih vrsta ugovora, odluka i dokumentacije uvezi sa plaćanjima i prenosom svih vrsta finansijskih portfolia
Pravno savetovanje u svim vrstama finansijskih investicija i kreditnog zaduživanja
Pravno savetovanje u oblasti prometa hartijama od vrednosti i svih vrsta finansijskih derivata
Poresko-pravno savetovanje u vezi sa poslovanjem pravnih i fizičkih lica
Pravno savetovanje kroz poresko planiranje u svim vrstama lokalnihi prekograničnih transakcija
Pravno savetovanje prilikom procene poreskih rizika
Pravno savetovanje radi smanjenja poreskih troškova u skladu sa propisima
Pravno savetovanje u vezi sa procenom finansijskih rizika, izradom poslovnih planova i tzv. SWOT analiza
Preuzimanje svih tipova korporativnih i finansijskih portfolia
Zastupanje pred Poreskom upravom i drugim državnim organima u toku poreskih kontrola, kao i u svim fazama upravnih, istražnih i sudskih postupaka s tim u vezi
06

Prava fizičkih lica

U osetljivim slučajevima zaštite prava i imovine Klijenata - fizičkih lica, pravnu pomoć pružamo i fizičkim licima (Private Clients/Individuals) u oblasti krivičnog, građanskog, imovinskog i porodičnog prava, što posebno podrazumeva:
Zastupanje i odbranu u svim predistražnim, krivičnim i prekršajnim postupcima
Pravno  savetovanje u vezi sa zaštitom prava i imovine Klijenata u imovinskim i porodičnim stvarima
Pravno savetovanje u vezi sa svim pravnim poslovima koji se tiču građanskog i porodičnog prava
Pripremu i revidiranje svih ugovora, sporazuma i akata koji se odnose na promet nepokretnosti
Pravno  savetovanje i pripremu pravnih akata u vezi sa svim tipovima pravnih sredstava obezbeđenja
Učestvovanje u svim vrstama pregovora i postupcima mirnog rešenja spora odnosno medijacije
Zastupanje u parničnim postupcima (naplate potraživanja, utvrđivanje ništavosti i poništaj pravnih poslova i izjava, raskid ugovora, te porodičnim sporovima)
Zastupanje u izvršnim postupcima naplate potraživanja i izvršenja nenovčanih potraživanja
Zastupanje u postupcima po predlogu za određivanje prethodne i/ili privremene mere
Naplatu potraživanja i restrukturiranje dugovanja
Zastupanje u postupcima razvoda braka, izdržavanja i roditeljskog prava
Zastupanje u postupcima sudske ili vansudske deobe zajedničke imovine
Prinudno izvršenje ugovornih obaveza
Uspostavljanje i realizaciju sredstava obezbeđenja potraživanja
Zastupanje u postupcima naknade štete i sticanja bez osnova
Pravno  savetovanje i zastupanje u svim postupcima koji se tiču zaštite ljudskih prava
Pravno  savetovanje i zastupanje u svim postupcima koji se tiču prava stranaca
Zastupanje u upravnim postupcima i upravnim sporovima, pred svim državnim organima i organizacijama
Zastupanje i odbranu u svim predistražnim, krivičnim i prekršajnim postupcima
Pravno  savetovanje u vezi sa zaštitom prava i imovine Klijenata u imovinskim i porodičnim stvarima
Pravno savetovanje u vezi sa svim pravnim poslovima koji se tiču građanskog i porodičnog prava
Pripremu i revidiranje svih ugovora, sporazuma i akata koji se odnose na promet nepokretnosti
Pravno  savetovanje i pripremu pravnih akata u vezi sa svim tipovimapravnih sredstava obezbeđenja
Zastupanje u postupcima razvoda braka, izdržavanja i roditeljskog prava
Prinudno izvršenje ugovornih obaveza
Uspostavljanje i realizaciju sredstava obezbeđenja potraživanja
Pravno  savetovanje i zastupanje u svim postupcima koji se tiču prava stranaca
Učestvovanje u svim vrstama pregovora i postupcima mirnog rešenja spora odnosno medijacije
Naplatu potraživanja i restrukturiranje dugovanja
Zastupanje u parničnim postupcima (naplate potraživanja,utvrđivanje ništavosti i poništaj pravnih poslova i izjava, raskid ugovora, te porodičnim sporovima)
Zastupanje u izvršnim postupcima naplate potraživanja i izvršenjane novčanih potraživanja
Zastupanje u postupcima po predlogu za određivanje prethodne i/ili privremene mere
Zastupanje u postupcima sudske ili vansudske deobe zajedničke imovine
Pravno  savetovanje i zastupanje u svim postupcima koji se tiču zaštite ljudskih prava
Pravno  savetovanje i zastupanje u svim postupcima koji se tičuprava stranaca

Zastupanje u upravnim postupcima i upravnim sporovima, pred svim državnim organima i organizacijama

Zakažite sastanak

Unesite svoje podatke, i naša advokatska kancelarija će vas kontaktirati.
Zakažite sastanak