Politika privatnosti

Advokatska kancelarija advokata Lazara Radakovića, sa sedištem u Beogradu, ul. Gospodar Jovanova br.65 (u daljem tekstu: Kancelarija) čini maksimalne napore u cilju poštovanja relevantnih propisa o zaštiti podataka o ličnosti i omogućavanja ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju. Shodno pomenutom, ova Politika privatnosti sačinjena je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), uključujući i podzakonske akte donete na osnovu ovog zakona (u daljem tekstu: Relevantni propisi).
Ova Politika privatnosti daje generalni prikaz sistema obrade i zaštite podataka o ličnosti koju sprovodi Kancelarija. U skladu s tim, po potrebi, a posebno na Vaš zahtev, Kancelarija Vam može dostaviti i dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti.
Kancelarija zadržava pravo da po potrebi, a naročito u slučaju izmene relevantnih propisa i/ili načinaobrade i mehanizama zaštite podataka o ličnosti od strane Kancelarije, izmeni i dopuni ovu Politiku privatnosti, te molimo da prilikom svakog uvida u ovu Politiku privatnosti proverite kada je izvršeno poslednje ažuriranje iste.
Ovom Politikom privatnosti daju se informacije o:
  • NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI
  • KATEGORIJAMA LICA KOJE SU OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHAMA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI
  • LICIMA KOJIMA OTKRIVAMO PODATKE O LIČNOSTI
  • KOLAČIĆIMA
  • PRENOSIMA PODATAKA O LIČNOSTI
  • MERAMA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI
  • OSTVARIVANJU PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU
  • KONTAKT PODACIMA KANCELARIJE

NAČIN PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Kancelarija nastoji da podatke o ličnosti prikuplja neposredno od lica na koja se podaci o ličnosti odnose. To će po pravilu biti slučaj već prilikom uspostavljanja prvog kontakta i saradnje sa Vama. Međutim, u određenim slučajevima, neposredno prikupljanje podataka od lica na koje se podaci o ličnosti odnose nije moguće ili nije efikasno rešenje s obzirom na prirodu, pravni osnov i svrhe obrade podataka o ličnosti. U skladu s tim, Kancelarija može prikupljati i obrađivati Vaše podatke koji su dostavljeni od drugih lica. Druga lica su po pravilu Klijenti, odnosno subjekti sa kojima Kancelarija ima zaključeni ugovor. Istovremeno, s obzirom na prirodu, pravni osnov i svrhe obrade, Kancelariji Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni od strane nadležnih državnih organa i drugih lica u odgovarajućem sudskom, upravnom ili postupku izvršenja i obezbeđenja. Nezavisno od načina prikupljanja podataka o ličnosti, Kancelarija je usmerena na uspostavljanje i primenu odgovarajućih mehanizama omogućavanja ostvarivanja prava lica regulisanih relevantnim propisima.
Prilikom obrade Vaših podataka o ličnosti Kancelarija se pridržava osnovnih načela obrade definisanih relevantnim propisima. U skladu s tim, Kancelarija maksimalno nastoji da obrada Vaših podataka o ličnosti bude zakonita, poštena i transparentna, te da se ista sprovodi isključivo u obimu i meri koja je neophodna za ostvarenje izričito određenih i opravdanih svrha. Imajući u vidu okolnost da obrada podataka o ličnosti stvara niz obaveza za Kancelariju, Kancelarija ima interes da obrađuje minimum podataka o ličnosti neophodnih za ostvarivanje svrha obrade i to u rokovima koji su opravdani svrhom obrade. Nastojimo da Vaši podaci o ličnosti budu ažurirani i tačni i u vezi s tim pozivamo Vas da nam u navedenom pomognete tako što ćete ukazati na potrebu ispravke i dopune Vaših podataka. Kancelarija preduzima niz mera i ulaže značajna sredstva i resurse u cilju uspostavljanja efikasnog sistema zaštite Vaših podataka o ličnosti.

KATEGORIJE LICA OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Kancelarija obrađuje podatke o ličnosti svojih zaposlenih i drugih angažovanih lica, kao i kandidata za zaposlenje, odnosno uspostavljanje poslovne saradnje sa Kancelarijom, isključivo u svrhe i u obimu neophodnom za izvršenje pravnih obaveza Kancelarije u oblasti rada, socijalnog osiguranja, socijalne zaštite i drugih pravnih obaveza Kancelarije povodom zasnivanja saradnje, odnosno uspostavljanja saradnje sa ovim licima, kao i radi zaključenja i izvršenja ugovora zaključenog sa ovim licima.
Kancelarija obrađuje i podatke o ličnosti lica prema kojima Kancelarija ili lice kom Kancelarija pruža usluge iz oblasti poslovanja Kancelarije ima potraživanje, a u cilju naplate,odnosno ostvarenja navedenog potraživanja.
Kancelarija obrađuje i podatke o ličnosti korisnika web stranice, a u svrhe omogućavanja efikasnijeg korišćenja web stranice, unapređenja poslovanja i rada Kancelarije i Web stranice.

LICA KOJIMA OTKRIVAMO PODATKE O LIČNOSTI

Osnovna politika Kancelarije s aspekta deljenja, odnosno razmene podataka o ličnosti je preduzimanje iste samo ukoliko je neophodna, uz poštovanje svih pravila i obaveza ustanovljenih relevantnim propisima povodom takvog prenosa.
S obzirom da savremeni uslovi poslovanja nalažu podelu poslova i specijalizaciju, Vaši podaci mogu biti dostavljeni subjektima koje Kancelarija angažuje za pružanje specijalizovanih usluga, odnosno čije aplikacije i tehnologije Kancelarija koristi, a u meri u kojoj je ovakvo dostavljanje neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog sa ovim subjektima.
Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni i nadležnim organima u postupcima za ostvarivanje Vaših prava i/ili prava Kancelarije, kao i radi izvršenja, nadzora nad izvršenjem i dokazivanja izvršenja Vaših i/ili obaveza Kancelarije ustanovljenih na osnovu zakona ili ugovora.

KOLAČići

Radi efikasnije i bolje upotrebe funkcija naše web stranice, kao i radi unapređenja web stranice i poslovanja Kancelarije, Kancelarija koristi kolačiće i to: kolačiće sesije i kolačiće treće strane. Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti koja se sprovodi putem kolačića možete pogledati OVDE.

PRENOSI PODATAKA O LIČNOSTI

Obaveštavamo Vas da Kancelarija ne prenosi podatke o ličnosti izvan granica Republike Srbije, izuzev podataka prikupljenih putem kolačića treće strane koji mogu biti čuvani na serverima van Republike Srbije.
Ukoliko se uzimajući u obzir prirodu, pravni osnov i svrhe obrade pojavi potreba za prenosom podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, u slučaju da date države i međunarodne organizacije ne obezbeđuju primereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima, Kancelarija će nastojati da obezbedi primenu odgovarajućih mera zaštite podataka o ličnosti.

MERE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Kancelarija preduzima značajne korake u pravcu edukacije svojih angažovanih lica o pitanjima od značaja za zaštitu podataka o ličnosti. Svi subjekti uključeni u obradu podataka o ličnosti obradu sprovode na osnovu ovlašćenja datog od Kancelarije kojim se definišu ograničenja pristupa i obrade podataka o ličnosti, uslovi i odgovornosti povodom obrade podataka o ličnosti. U skladu s pomenutim, u okviru Kancelarije važi princip „minimalno potrebnih prava“ („need-to-know-basis“). Istovremeno, sva lica uključena u obradu obavezana su na čuvanje poverljivosti podataka u vezi sa obradom.
U cilju obezbeđenja poštovanja relevantnih propisa, Kancelarija je uspostavila niz internih procedura i alata koji se primenjuju na obradu podataka o ličnosti u okviru Kancelarije.
Kancelarija preduzima primerene mere fizičke i tehničke zaštite podataka o ličnosti kojima se sprečava neovlašćeni pristup i obrada podataka o ličnosti, ali istovremeno štiti i integritet podataka o ličnosti. Primenjene mere zaštite podataka o ličnosti testiraju se od strane Kancelarije, a radi procene potrebe unapređenja i izmene istih.

OSTVARIVANJE PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU

Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti koja se sprovodi u vezi s web stranicom pogledajte OVDE.
Internim procedurama u okviru Kancelarije, kao i ugovorima koje je Kancelarija zaključila sa drugim licima uspostavljeni su mehanizmi za omogućavanje ostvarivanja prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju. Ukoliko Kancelarija u datom slučaju nije ovlašćena da postupi po Vašem zahtevu isti će biti prosleđen ovlašćenom licu.
Radi efikasnijeg omogućavanja ostvarivanja prava lica, Kancelarija je propisala obrazac zahteva za ostvarivanje prava lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti.
Naravno, upotreba obrasca koji je Kancelarija sačinila nije obavezujuća za Vas, te ukoliko smatrate da je jednostavnije i efikasnije, zahtev možete podneti i u slobodnoj formi, odnosno na način koji smatrate adekvatnim.

KONTAKTIRAJTE NAS

Za dodatna pitanja, a posebno radi podnošenja zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom, možete nas kontaktirati putem sledećih kontakt podataka:
Advokatska kancelarija advokata Lazara Radakovića Beograd
Gospodar Jovanova 65, Beograd

Broj telefona: +381653833535

E-mail: office@radakoviclaw.rs


Lice za zaštitu podataka o ličnosti

E-mail: office@radakoviclaw.rs

Adresa: Gospodar Jovanova 56, Beograd

Zakažite sastanak

Unesite svoje podatke, i naša advokatska kancelarija će vas kontaktirati.
Zakažite sastanak